KOOSTAME “TÖÖSTUSHEITE SEADUSES” NÕUTUD KESKKONNAKOMPLEKSLOA LÄHTEOLUKORRA ARUANDEID ETTEVÕTETELE

“Tööstusheite seadusest” [Vastu võetud 24.04.2013
RT I, 16.05.2013, 1] :

§ 57
(1) Kui käitise tegevus on seotud ohtlike ainete kasutamise, tootmise või keskkonda viimisega, on käitaja enne käitise tegevuse alustamist kohustatud koostama ning loa andjale esitama lähteolukorra aruande.

(2) Lähteolukorra aruanne käesoleva seaduse tähenduses on käitaja poolt koostatud dokument, milles esitatakse andmed pinnase ja põhjavee asjakohaste ohtlike ainetega saastatuse kohta käitise tegevuskohas.

(3) Lähteolukorra aruanne sisaldab andmeid pinnase ja põhjavee kohta, mis võimaldavad kindlaks määrata nende saastumise ja kvantitatiivselt võrrelda aruande koostamise ajal olnud olukorda olukorraga tegevuse täielikul lõpetamisel.

Lähteolukorra aruande koostamiseks on Keskkonnaamet koostanud juhendmaterjali, mille kohaselt peavad lähteolukorra aruande koostamise vajadust hindama kõik keskkonnakompleksloa kohuslased ettevõtted.

Kavandame ja teeme lähteolukorra aruande koostamiseks vajalikud väliuuringud oma tehnikaga :

 

  • Pinnaseproovide võtmine ja analüüs akrediteeritud laboris
  • Põhjavee proovide võtmine ja analüüs akrediteeritud laboris

 

Koostame lähteolukorra aruande vastavalt “Lähteolukorra aruande koostamise juhendmaterjalile” [Keskkonnaministeerium ja Keskkonnamet, 20. septembrist 2013.a.]