Peeter Talviste

ELULOOLISED ANDMED

SÜNNAEG
21.04.1961

SÜNNIKOHT
Paide, Eesti

HARIDUS
Geoloogia (ehitus- ja hüdrogeoloogia), Tartu Ülikool, 1984
Rahvusvaheline ärijuhtimine (magistriõpe), Eesti Kõrgem Kommertskool, 1999
Eesti volitatud ehitusinsener, 2002
Täiendõpe infotehnoloogia alal

2014 kaitses doktoriväitekirja Tartu Ülikoolis teemal:
“Termporal changes in weak natural and artificial soils – influence on geotechnical characteristics”

ERIALAD
Ehitusgeoloogia ja geotehnika
Geoinfosüsteemid (GIS, MicroStation CAD)

ERIALAÜHINGUTESSE KUULUMINE
Eesti Geoloogia Selts
Eesti Geodeesia Ühing
Eesti Geotehnika Ühing

TÖÖKOHAD
05/2000 – IPT Projektijuhtimine OÜ, juhataja
01/1993 – 09/2002 Geocad OÜ, juhataja
01/1990 – 05/2000 AS Geotehnika Inseneribüroo, projektijuht
08/1984 – 12/1989 Riiklik Ehitusuuringute Instituut, geotehnikainsener

KEELEOSKUS
Eesti keel – emakeel
Inglise keel – hea
Soome keel – hea
Vene keel – hea

ERIALANE TEGEVUS
Avaldatud tööd
– “Spatial distribution of shear strength parameters in Cambrian clay”, XII Eesti Geotehnika Konverents, 2002.
– “Savipinnase dreenimata nihketugevus ja kriitilise seisundi teooria”, XII Eesti Geotehnika Konverents, 2002.
– “Remediation of the Sillamäe Tailings Dam”, Proceedings of the IX Baltic Geotechnical Conference, 2000, (inglise k).
– “Strength of Paleozoic Clays”, Proceedings of the VIII Baltic Geotechnical Conference, 1995, (inglise k).
– “Nõrga savipinnase kandevõime”, X Eesti Geotehnika Konverents, 1992.
– “Ühe 5-korruselise elamu vundeerimisest Narvas, 14-ndas mikrorajoonis”, X Eesti Geotehnika Konverents, 1992.
– “Savipinnase tihenemine ja nõlvapüsivus Pakterminaalis”, XI Eesti Geotehnika Konverents, 1997.
– “Narva mnt. 11 tööstushoone vajumitest”, XI Eesti Geotehnika Konverents, 1997.
– “Kompressiooniteimi kasutamata võimalusi”, Ehitusgeoloogia Kogumik V, 1991.

Loengud
– Tallinna Tehnikakõrgkool, alates 2009. Geotehnika ja vundamendid, 36 tundi.
– Tartu Ülikool, 1999-2006. Ehitusgeoloogia üldkursus, 36 tundi.
– Kinnisvaraekspert AS kinnisvaramaaklerite koolitusprogramm “Sissejuhatus ehitusgeoloogiasse”, 1995-1997, 1 tund.

Diplomi- ja magistritööde juhendamine Tartu Ülikoolis
– Taavo Kattel, 1989 “Pärnu viirsavide ruumiline muutlikus”
– Peeter Eek, 1989 “Tiivikkatsetega Eesti määratud pinnaste tugevusparameetrid”
– Allan Noor, 1990 “Nõrkade pinnaste stabiliseerimine põlevkivituhaga”
– Priit Ilves, 2000 “Pinnasemassiivi ruumiline muutlikkus ja tihenemise algstaadium Muuga sadama akvatooriumi näitel”
– Marko Kohv, 2005 “Geological setting and mechanism of Audru landslide”
– Margus Palolill, 2007 “Looduslike savide ja savipinnaste geotehniliste omaduste sõltuvus savimineraalsest koostisest: ekvivalentse basaalse distantsi kontsepsioon”
– Annette Sedman, 2008 “Põlevkivi poolkoksi nihketugevus”
– Kalev Ellervere, 2013. Olmejääkide põletamisel tekkiva koldetuha ja sinisavi segu kasutamine poolläbilaskvas kattes AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse olmejäätmete ladestusalal”

… ja Tallinna Tehnikaülikoolis
– Kaupo Kivisild, 2013 “The design and soil mechanics of Pärnu Harbour 1st pier”

PEAMISED PROJEKTID
Geotechnical survey for the technology of combine underground mining within the extracting permit area of the Narva open-cast oil shale mine
2014

Geotechnical analysis of the structure-controlled failure planes of the SE block of the Attarat um Ghudran oil shale deposit, Jordan
2013

The geotechnical conditions of the oil project area (SW, W,N, C block) of the Attarat um Ghudran oil shale deposit, Jordan
2012

The geotechnical conditions of the south-eastern block of the Attarat um Ghudran oil shale deposit, Jordan
2012

Petroter meetodil tekkiva TSK tuha ladustamispaiga projkteerimine sh vana põlevkivituha prügila (hoidla) sulgemine
Alates 2010
Põlevkivituha hoidla keskkonna-geoetehnilised uuringud ning vajalike insenerarvutuste läbi viimine sulgemisprojekti koostamiseks. Uue TSK tuha omaduste uurimine ja ladustamismeetodi välja töötamine. Insenerarvutused hoidla projekteerimiseks.

Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemine Kohtla-Järvel
2010-2013
Ehitaja konsultant ja ehitaja tehniline järelvalve ehitamise ajal. Geotehnilised arvutused. Lõppkatte ja vahekihtide kvaliteedinäitajate välja töötamine.
Projekteerimise nõustamine geo- ja keskkonatehnilistes küsimustes.

Muuga konteinerterminali laiendus
2008-2010
Geotehnilised uuringud ja ehitusjärelevalve

Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemise ette valmistamine Kohtla-Järvel ja Kiviõlis
2006
Keskkonnauuringud – prügila nõrgvee taseme ja koostise uuring jäätmehoidla kehandis, geokeemiliste ja termiliste protsesside uuring ning geokeemiline analüüs. Soovituse sulgemise eelprojekti koostamiseks.
Projekteerimise nõustamine geo- ja keskkonatehnilistes küsimustes. Planeeritud geotehniliste ja keskkonnauuringute läbi viimine.

Muuga söeterminaal
2002-2003
Geotehniliste uuringute organiseerimine ja juhendamine (koostöös UNICONE Ltd., Läti). Varasemate geotehniliste uuringute alusel koondaruande koostamine. AS Tallinna Sadama tehniline konsultant eelprojekti (Witteveen+Bos, Holland) koostamise ajal . Vene pinnasenormide interpreteerimine.
Projektijuht, tehniline ekspert

Muuga söeterminal Muuga sadamas
2003-2004
Maa-ala täitmise tehniline järelvalve – materjali kvaliteedi kontroll, tihendamise kontroll. Maa-ala vajumiste kontroll. Vaiade pikkuse ja kandevõime määramine. Koostöös MERKO EHITUS AS-ga tööprojekti lahenduste tehniline kontroll (projekt – Hydronamic BV, Holland).
Projektijuht

Konsultatsioonid AIG Consultants,Inc.
2000

Sillamäe jäätmehoidla
1993-2009
Geotehnilised uuringud jäätmehoidlas ja tema ümber, uuringud akvatooriumil jäätmehoidla läheduses. Proovide võtmine jäätmete lasundist. Koostöös Norra konsultatsioonifirmaga NGI. Püsivusarvutused. Geodünaamiliste protsesside monitooringu projekt, võrgu rajamine ja monitooring. Tegutsemisprojekt avariisituatsioonis. Jäätmehoidla kindlustamise ja katmise projektiga seotud uuringud ja projekt koostöös Saksa konsultatsioonifirmaga WISMUT GmbH. Kattematerjali valik ja varude hinnang. Konsultatsioonid PHARE projekti tenderdokumentatsiooni koostamiseks.
Projekti tehniline järelvalve – kaldakindlustus, ankurvaiad, savist süvasein, kontuurimine ja kattekihtide rajamine.
Projektijuht

Tallinna uus prügila Jõelähtmel
1991-2003
Erinevate ladustuskoha variantide geotehniline uuring. Pinnase- ja põhjavee taseme ja reostusfooni monitooringuvõrgu projekt, rajamine ja monitooring. Termilise reziimi monitooringuvõrgu projekt, rajamine ja monitooring. Geotehnilised uuringud Maardu karjääri puiste tihendatavuse uurimiseks.
Projekti geotehnilised arvutused. Argilliidi ehitusaegse isesüttimise vältimise meetmete välja töötamine. Ehituse tehniline omanikujärelvalve – ringvalli mulle, saviekraan, drenaazikiht.
Projektiinsener, projektijuht

Philip Morrise tehas Klaipedas
Leedu
1993-1994
Geotehnilised uuringud eelprojekti ja tööjooniste staadiumis. Alltöövõtt Soome konsultatsioonifirmale Kymen IPT.
Projektiinsener

Kassimovo sõduriküla
St.Peterburg, Venemaa
1992-1993
Geotehnilised uuringud. Alltöövõtt Soome konsultatsioonifirmale Viatek OY.
Projekti koordinaator, tehniline konsultant

Severodvinski linna geotehniliste tingimuste analüüs
Venemaa
1991-1992
Linna geotehniliste tingimuste analüüs ja sobiva vundeerimisviisi välja töötamine.
Projektiinsener

Pärnu linna maapinna vajumiste analüüs
1991-2000
Maapinna vajumiste analüüs ja linna rajoneerimine. Seos põhjavee hüdraulilise mudeliga, vaatlusvõrgu projekt ja rajamine. Veetaseme seire.
Projektiinsener, projektijuht

NYBIT’i bituumeniterminaal Muuga sadamas
1991 – 1993
Geotehnilised uuringud. Soovitused vaiade pikkuse, tüübi ja kandevõime määramiseks. Vaiatööde autorijärelvalve.
Projektiinsener, projektijuht

Estonian Transoili terminaal Muuga sadamas
1993 – 1997
Geotehnilised uuringud mahutipargi rajamise erinevatel etappidel. Vaiatööde järelvalve.
Projektijuht

Tallinna Kesklinna sadam
1992-1999
Geotehnilised uuringud uute reisiterminaalide ehitamiseks, kaide rekonstrueerimiseks ja akvatooriumi süvendamiseks vajalike lähteandmete saamisel.
Projektijuht

Tallinna Lennujaaama maandumisrada
1992-1995
Uuringud maandumisraja seisukorra kindlaks tegemiseks, geotehnilised uuringud uue katendi projekteerimiseks, maandumisraja konstruktsiooni pinnasekihtide kvaliteedi kontroll. Kostöö Soome ehitusfirmaga Lemminkäinen OY ja Rootsi ehitusjärelvalvega firmast Swedavia AB.
Projektiinsener, projektijuht

Kunda sadam
1993
Geotehnilised uuringud ja püsivus- ning vajumisarvutused.
Projektiinsener

Pärnu sadam
1993 – 1998
Kesklinna kai püsivuse analüüs ja ekspluatatsiooniprojekt, turba- ja puidukai geotehnilised uuringud ja mullatööde projekt. Püsivus ja vajumisarvutused. Täite tiheduse ja kvaliteedi kontroll.
Projektijuht

Muuga sadam
1993 – 1998
Geotehnilised uuringud sadama laienemise perspektiivsetel aladel. Erinevate tehniliste lahenduste analüüs.
Püsivus ja vajumisarvutused.
Projektijuht

Kärevere sild Tartumaal
1997 – 1998
Geotehnilised uuringud, püsivus- ja vajumisarvutused ning monitooring.
Projektijuht, tehniline konsultant

Tapa – Narva raudteeliini ja jaamade rekonstrueerimine
1996 – 1997
Geotehnilised uuringud. Alltöövõtt Inglise konsultatsioonifirmale GIBB Ltd.
Projektijuht

Pärnu linna digitaalne 3 mõõtmeline geoloogiline mudel
1996
3 mõõtmelise linna pinnasekihtide mudeli koostamine olemasoleva geoloogilise andmestiku (üle 2000 uuringupunkti) põhjal.
Projektiinsener

Tartu linna geotehniline kaart
1997
Tartu linna geotehnilise kaardi koostamine olemasoleva andmestiku põhjal. Paberkandjal.
Projektijuht

Ohtlike jäätmete ladestuspaik Vaivaras
1993 – 1999
Geotehnilised uuringud erinevates ladestuspaikade asekohavariantides – Aseris, Sillamäel ja Vaivaras. Hüdrogeoloogilised uuringud Vaivaras ja põhjavee reostusfooni määramine. Saviekraani rajamisel kvaliteedi tagamise järelvalve.
Projektijuht

Pärnu prügila Paikusel
1997
Geotehnilised uuringud, pinnase ja põhjavee reostusfooni uuring.
Projektijuht

Pääsküla prügila
1993-2000
Geotehnilised ja ökoloogilised uuringud sulgemisprojekti koostamiseks. Koostöös Soome konsultatsioonifirmaga Viatek OY. Pinnase ja põhjavee reostusfooni monitooringu projekt, võrgu rajamine ja monitooring. Pääsküla prügila ala detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise tööde programmi koostamine.
Projektijuht

USA saatkonna perspektiivne territoorium Kose tee 3, Tallinn
1996
Geotehnilised uuringud. Tellija ja järelvalve – USA Riigidepartemang. Aruanne vastavalt nende nõuetele. Metoodika kooskõlastamine ja võrdlus.
Projektijuht.

Sindi tamm
1999-2000
Geotehnilised uuringud kanali rajamise variantide võrdluseks. Koostöös Taani konsultatsioonifirmaga NIRAS AS.
Projektijuht

EOS – endised EK kütuseterminaalid Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Bensiinijaamad.
1996-1997
Keskkonnaaudit vastavalt USA keskkonnauuringute nõuetele USA konsultatsioonifirma PNG Environmental Inc. juhendamisel. Aruanne ja välitööd.
Projektijuht.

Rocca-al-Mare keskus
1995 – 1998
Geotehnilised uuringud Tivoli, kaubanduskeskuse ja tulevase Saku spordihalli territooriumil. Konsultatsioonid vaiade pikkuse ja kandevõime määramisel.
Projektijuht.