Geotehniline projekteerimine

BEKKERI SADAMA AKVATOORIUMI SÜVENDAMINE

Autorid: Ann Parbo, Peeter Talviste
Aeg: 2003
Koostöö: MERIN AS

Geotehnilised uuringud sadama süvendustööde projekti tegemiseks. Varasemate uuringute aruannete ja välitööde põhjal sadama geoloogilise mudeli koostamine.
Proovide võtmine ohtlike ainete sisalduse määramiseks pinnases.
Olemasoleva kai püsivuse kontroll uute akvatooriumi sügavuste korral.

KORRUSELAMUD TALLINNAS, VÕSA TEE 26

Autorid: Pille Sedman
Aeg: märts-aprill 2004
Koostöö: TA Konsult OÜ

I-III elamugrupi geotehnilised uuringud ja arvutused (vundamentide kandevõime, vajumisprognoos).

I elamugrupi majade vundamentide kandevõime arvutus ja vajumiste prognoos. Pinnaseomaduste täpsustamine kriitilistes asukohtades CPT-katsetega.

II elamugrupi majade täiendavad geotehnilised uuringud. Liiva kandevõime täpsustamine CPT-katsetega ja savipinnaste kokkusurutavuse määramine laboris.

III elamugrupi majade geotehnilised uuringud.

MUUGA SADAMA SÖETERMINAALI EELPROJEKT

Autorid: Peeter Talviste
Aeg: 2002
Koostöö: Witteveen + Bos (Nedherlands), UNICONE (Latvia), AS Tallinna Sadam

Tallinna Sadama konsultant geotehnilistes küsimustes. Varasemate uuringute andmete analüüs ja täiendavate uuringute programmi koostamine.

Täendavate geotehniliste uuringute juhendamine ja järelvalve. Varasemate ja täiendavate uuringute andmetel geotehnilise aruande koostamine. Pinnaste normsuuruste määramine ja geotehnilise mudeli koostamine projekteerimiseks. Projektlahenduste valik koos Witteveen + Bos projekteerijatega.

VIRTSU SADAM

Autorid: Helve Luht, Peeter Talviste
Aeg: 2002
Koostöö: Saarte Liinid AS, MERIN AS

Geotehnilised uuringud Virtsu sadama akvatooriumil. Pinnaseproovide võtmine reostusanalüüsideks ja süvendustööde tingimuste määramine.

PÄRNU JÕE KALLASTE STABIILSUS PÄRNU LINNA PIIRES

Autorid: Pille Sedman, Peeter Talviste
Aeg: 2000
Koostöö: Pärnu LV

Pärnu jõe kallaste stabiilsuse analüüs. Jõekallaste tsoneerimine ja ehitusnõuete kehtestamine tsoonide piires.

EHITAJATE TEE – PALDISKI MNT. MITMETASANDILINE RISTMIK

Autorid: Ann Parbo
Aeg: 2001
Koostöö: K-Projekt AS, REI Geotehnika OÜ

Geotehnilised uuringud ristmiku projekteerimiseks vajalike geotehniliste ja hüdrogeoloogiliste tingimuste selgitamiseks.

JANNSENI KAI PÄRNUS

Autorid: Peeter Talviste
Aeg: 2002-2003
Koostöö: Pärnu Sadam AS

Geotehnilised uuringud ja pinnase normsuuruste määramine. Rajatiste stabiilsuse kontroll. Nõuded ehituse ja kasutamise aegse püsivuse tagamiseks.

GALVEX (RUMA) TEHASE PÕRANDAD

Autorid: Peeter Talviste
Aeg: 2002
Koostöö: EESTI EHITUS AS, Maano Koppel (TTÜ)

Tehase põrandate ja raskelaadurite sõidutsoonide konstruktsiooni arvutus ja projekt.

MUUGA SADAMA METALLITERMINAAL

Autorid: Helve Luht, Peeter Talviste, Anto Helm
Aeg: 2003
Koostöö: Tallinna Sadam As, REIB OÜ

Geotehnilised uuringud palneeritava metalliterminaali maa-alal ja akvatooriumil.

Varasemate uuringute andmete töötlus ja vajalike täiendavate uuringute mahu määramine. Puurtööd merel ja põhjasetete reostusanalüüsideks proovide võtmine. Puurtööd ja välikatsed territooriumi maapoolsel alal. Geotehnika aruande koostamine kolmel erineval perioodil tehtud uuringute andmetel. Pinnasekihtide normsuuruste määramine. Pinnasekihtude 3D mudeli koostamine. Vaiade pikkuse hindamine ja kandevõimeparameetrite määramine.

SOJATEHAS MUUGA SADAMAS

Autorid: Peeter Talviste, Anto Helm
Aeg: 2003
Koostöö: EESTI EHITUS AS

Geotehnilise eeluuringud planeeritava sojatehase territooriumil.

Geotehniliste uuringute eesmärgiks oli geoloogiliste tingimuste määratlemine ja võimalike vundeerimisvariantide võrdlev analüüs.

Määratleti vajalike täiendavate uuringute maht ja eesmärgid.

MUUGA SADMA KAID 14&15

Autorid: Peeter Talviste
Aeg: 2002
Koostöö: HAECON (Belgium), UNICONE (Latvia), ESTKONSULT OÜ, Tallinna Sadam AS

Tallinna Sadama tehniline konsultant geotehnika küsimustes. Geotehniliste uuringute programmi ja mahtude täpsustamine ning tööde järelvalve. Pinnaste arvutusparameetrite määramine koos HAECONi inseneridega. HAECONi esitatud geotehniliste arvutuste ja geoloogilise mudeli kontroll.

EELPROJEKT (HAECON)
Töö käigus võeti Muuga sadama territooriumil enamlevinud pinnasetüüpidest monoliitproovid, mis teimiti UNICONE pinnaselaboris Riias. Tehti seeria kolmeteljelise surve- ja kompressiooniteime (teimimisseade Controls) tugevus- ja kokkusurutavusparameetrite määramiseks.

Katseandmete statistiline töötlus ja pinnaste normsuuruste määramine arvutusteks (koos HAECONi inseneridega).

Pinnasekihtide 3D mudeli kontroll ja täpsustamine kaide 14&15 maa-alal. Vaiade pikkuse ja kandevõime määrangu kontroll. Pinnaseankrute kandevõime ja pikkuse kontroll.

TÖÖPROJEKT (ESTKONSULT)
Konsultatsioonid stabiilsus ja sulundseina arvutamisel.

MUUGA SADMA RAMP 13A

Autorid: Peeter Talviste
Aeg: 2001
Koostöö: MERIN AS, REI Geotehnika AS

Geotehnilised uuringud, vaiade pikkuse ja kandevõime arvutamine, kai stabiilsusarvutused.

Geotehnilised uuringud sisaldasid lisaks puurimisele ja välikatsetele kogu Muuga sadama territooriumil 1980-ndatel aastatel võetud pinnaseproovide laboriteimide analüüsi. Laboriteimide ja penetreerimiskatsete andmetel määratud pinnaste tugevusparameetrite viimine vastavusse muuga sadama territooriumil tehtud vaia koormamise katsete andmetega.

VILJANDI KÖSTI REOVEE PUHASTUSJAAM

Autorid: Ann Parbo, Helve Luht
Aeg: september 2003-veebruar 2004
Koostöö: KESKKONNAEHITUUS AS, PIC EESTI AS

Geotehnilised uuringud Kösti RVP projekteerimise lähteandmete saamiseks. Vaiade pikkuse ja kandevõime analüüs, pinnaste normsuuruste määramine. Kompostiväljakute vajumisprognoos.

TALLINNA JÕELÄHTME PRÜGILA

Autorid: Pille Sedman, Peeter Talviste
Aeg: 2001
Koostöö: DALI & Partner GmbH (Germany), Erik Puura (Tartu Ülikooli geoloogia instituut), Valdo Jaaniso (TTÜ)

Välikatsetega täpsustati Maardu karjääri puistangu kokkusurutavus. Prognoositi prügila aluspinnase ja prügikeha vajumid. Arvutati nõlvade stabiilsus ning määrati mullete ja prügikeha lubatud nõlvus ehitamise ja hilisema kasutamise ajal. Kontrolliti kile ja saviekraani tugevus. Tehti kontrollarvutused katmisaegsete töötingimuste korral. Töötati välja diktioneemakilda isesüttimise vältimise abinõud ehitusperioodiks.

Tallinna Jõelähtme prügila geoloogiline lõige koos prognoositud vajumitega

SMUULI TEE JA RAUDTEEVIADUKT

Autorid: Ann Parbo
Aeg: veebruar 2004
Koostöö: K-Projekt AS

Geotehnilised uuringud Smuuli tee projekteerimiseks Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe tee vahelisel lõigul. Projekteeritakse ka viadukt üle raudtee.

Uuringud raudtee viadukti sammaste projekteerimiseks, pinnase kokkusurutavuse määramine viadukti pealesõidu mullete rajamiseks. Trass läbib Lasnamäe turbaraba.

Uuringud sisaldavad ka pinnase ja põhjavee reostusuuringut.

MUUGA RAUDTEEVIADUKT

Autorid: Peeter Talviste
Aeg: 2003-2004
Koostöö: ESTKONSULT OÜ

Pinnase normsuuruste andmine, geotehnilised arvutused.

Pinnasekihtide normsuurused anti ehitusgeoloogiliste väli- ja laboriuuringute alusel.

Vajumisprognoos, sealhulgas viadukti muldkeha vajumise ajaline prognoos. Viadukti muldkeha materjali variantide võrdlus vajumisest lähtudes.

Vaiade kandevõime arvutamise parameetrite leidmine.

Viadukti muldkeha nõlvade stabiilsuse kontroll. Erinevate materjalide võrdlus nõlvade stabiilsusest lähtudes.

AS VIRU KEEMIA GRUPP POOLKOKSI PRÜGILA EELPROJEKT

Autorid: Peeter Talviste, Pille Sedman, Triinu Jairus
Aeg: juuli-november 2004
Koostöö: Eri Puura ja Kalle Kirsimäe (Tartu Ülikool), ENTEC AS

AS Viru Keemia Grupp uue poolkoksi prügila asukohavariandi 2A geotehnilised uuringud. Projekti koostamiseks vajalikud geotehnilised arvutused (aluse vajumine, nõlvade stabiilsus, mahuarvutused).

Uue lasundi alla jääva poolkoksi lasundi geotehniliste omaduste uuring ja seostamine lasundis toimuvate geokeemiliste protsessidega (sekundaarne mineralisatsioon). Lasundi kokkusurutavuse ja tugevuse ruumilise muutlikkus ja seaduspärad. Sekundaarse veejuhtivuse kujunemine lasundis. Lasundis toimuvate protsesside analüüs peale ala katmist veekindlalt. Lisatava lasundi poolt põhjustatud vajumite kontroll, lisatava lasundi konfiguratsiooni määramine nõlva stabiilsuse kontrollarvutustega. Soovitused uue prügila rajamiseks.