GEOTEHNILISED PINNASEUURINGUD (KA EHITUSGEOLOOGILISED UURINGUD), MIKS JA MILLEKS?

GEOTEHNILISED PINNASEUURINGUD (KA EHITUSGEOLOOGILISED UURINGUD), MIKS JA MILLEKS?

12.03.2015
Peeter Talviste
12. märts 2015


Milleks ?

Pinnaseuuringud tehakse selleks, et hankida insenerarvutusteks vajalikku informatsiooni – pinnasekihtide ruumiline paiknemine, nende tugevus ja kokkusurutavus.

Miks ?

Erinevalt inimese poolt loodud materjalidest (nt betoon, teras) ei saa me looduslikke tingimusi ise ette määrata ega ennustada, me saame neid tingimusi vaid selgitada (uurides) ja arvesse võtta.

Mille alusel ?

– “Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord” Vastu võetud 27.08.2007 nr 71
– EVS-EN 1997-1:2006 ja EVS-EN 1997-2:2007

Kes teevad ?

Geotehnilisi (ehitusgeoloogilisi) uuringuid teevad firmad, kus töötavad vastava eriala spetsialistid – geotehnikainsenerid ja ehitusgeoloogid.

Geotehnika ja ehitusgeoloogia

Ehitusgeoloogia on geoloogia haru, mis uurib maapinnast sügavamale jääva materjali omadusi ja iseloomustab materjali – pinnast – tulevase ehituse projekteerimiseks vajalike arvsuurustega. Ehitusgeoloogid on geoloogilise haridusega inimesed, kes vastavaid uuringud läbi viivad.

Geotehnika on insenertegevuse haru, mis valib pinnasenäitajate hulgast arvutusskeemi sobivad suurused ja arvutuste abil kontrollib struktuuride püsivust ja prognoosib deformatsioone. Geotehnikainsenerid on reeglina ehitusinseneri haridusega inimesed, kes vastavaid arvutusi projektlahenduste kontrollimiseks teevad.

Geotehnika ja ehitusgeoloogia on teineteisega tihedalt seotud ja nende kokkupuutepunktiks on pinnaste mehhaanilisi omadusi iseloomustavad arvutusnäitajad või -suurused.

0db60aa9b4c8e9454c3060eac33137bb
Maalihkeohtliku tsooni määramine jõe kaldal nõlva püsivuse kontrollarvutusega

Geotehniliste pinnaseuuringute (ka ehitusgeoloogiliste uuringute) eesmärk

Eesmärgiks on informatsiooni hankimine:
– kihtide geomeetria selgitamine ruumis
– veetasemed ja nende muutumine ajas
– pinnaste füüsikalised ja mehhaanilised omadused

Otsused vundamendilahenduse osas tehakse insenerarvutuste alusel. On selge, et kõik ülal loetletud aspektid mõjutavad arvutuste tulemust, sageli väga oluliselt. Ehitiste vundamentide maksumus võib erineda väga olulisel määral, sõltuvalt sellest kas projektlahendus on välja töötatud kiiruga läbi viidud odavate pinnaseuuringute või korrektselt läbi viidud ja kvaliteetse andmetöötlusega pinnaseuuringute alusel.

Geotehniliste uuringute (ka ehitusgeoloogilised uuringud) eesmärgina tuleks seega näha vajadust hilisemaid ehitusaegseid kulutusi optimiseerida.

Igasugune lisakulutus uuringule on õigustatud, kui sellega kaasneb ehitusmaksumuse vähenemine ja vastupidi.

0db60aa9b4c8e9454c3060eac33137bbd4db04af43cc3f25aab6fa71f12a4a82
Vundamendisüvendi toestamine ja vee juurdevoolu prognoos geotehnilise mudeli abil

Geotehniliste pinnaseuuringute (ka ehitusgeoloogiliste uuringute) aruanne

Uuringute aruanne peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:

– Eesmärk ja aeg, ehituse iseloomustus
– Väliuuringute meetodid ja mahud
– Laborikatsete meetodid ja mahud
– Pinnasekihtide kirjeldus
– Pinnasekihtide omadused
– Põhjavee tingimuste kirjeldamine
– Geoloogiliste tingimuste hinnang ja soovitused
– Normsuurused kihtidele
– Lisadena originaalandmed:
. puurtulbad, lõiked
. katsete asukoht plaanil
. katsete andmed ja graafikud
. statistilise töötluse andmed

Kvaliteetne uuringute aruanne on ladusalt kirjutatud, põhjaliku ja kompaktse andmeesitusega ning üheselt mõistetav.

4381673444e94c60a6f80643eaaed861
Võimalus andmetöötluseks – ala geoloogiline mudel. Väljavõte Ülemiste liiklussõlme ehitusaegse veealanduse projekteerimiseks koostatud hüdrogeoloogilisest mudelist